NOVICE ObO SD Velenje

Stališče PS SD k predlogu Zakona o cestninjenju

0 Komentarji
1103
29-03-2015

Zakon o cestninjenju po vsebini ureja področji, ki ga sedaj urejata Zakon o javnih cestah in Zakon o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.

Predlog zakon ne ureja na novo administrativnih in prekrškovnih postopkov, saj se postopki bistveno ne spreminjajo, spreminja pa se način cestninjenja tovornih vozil, torej vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.

S tem zakonom se torej ureja celovita ureditev cestninjenja osebnih in tovornih vozil v enem zakonu.

S tem predlogom bo v naš pravni red vnešena tudi evropska zakonodaja.

Cestnine se obvezno uporabljajo na vseevropskem cestnem omrežju, države članice EU pa jih lahko uvedejo tudi na nekaterih drugih cestah. Vlada RS ima možnost, da kot cestninsko cesto določi tudi državno cesto, ki ni avtocesta ali hitra cesta, je pa projektirana za daljinski promet in je vzporedna cesta ali je v neposredni konkurenci z obvezno cestninsko cesto.

Način določanja cestnine in oprostitve plačila cestnin v bistvenih sestavinah ostaja enak sedanjemu, ohranja določila o vinjetah za osebna vozila, ureja pa vrste cestninjenja za tovorna vozila:

-          obstoječe cestninjenje z ustavljanjem na cestninskih postajah,

-          elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku in

-          evropsko elektronsko cestninjenje.

Ob vzpostavitvi elektronskega sistema cestninjenja bodo ponudniki lahko ponudili katerokoli tehnologijo, ki bo izpolnjevala predpisane zahteve.

Elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku uporabnikom prinaša novost, saj ne bo več potrebno ustavljanje na cestninskih postajah za tovorna vozila, kar bo imelo pozitivne učinke na okolje, po uvedbi elektronskega sistema cestninjenja pa bodo odstranjene tudi obstoječe cestninske postaje. S tem se bo povečala pretočnost prometa, nekoliko se bo zmanjšalo onesnaževanje okolja.

Predlagatelj pričakuje tudi ugoden vpliv na gospodarstvo, saj bo vzpostavljen sistem cestninjenja, ki bo uporabnikom omogočal plačilo cestnine glede na dejansko prevoženo razdaljo. S tem bo cestninski sistem pravičnejši, vsi uporabniki bodo v enakem položaju, kar bo gotovo dobro tudi za njihovo konkurenčnost.

Socialni demokrati zato tudi pričakujemo čimprejšnjo časovno opredelitev vzpostavitve elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku, ki bo pravičnejši od sedaj veljavnega vinjetnega sistema, saj ta temelji na plačilu cestnine po pavšalu, ne pa po dejansko prevoženi poti.

Predlog zakona uvaja, skladno z Direktivo o evrovinjeti, tudi zaračunavanje pristojbine za zunanje stroške, ki nastajajo zaradi prometnega onesnaževanja ali obremenitev s hrupom zaradi prometa tovornih vozil. Zunanji stroški prometa so zlasti stroški prometnih nesreč, zastojev, hrupa, onesnaženosti zraka, podnebnih sprememb, poškodb infrastrukture ..., ki negativno vplivajo na kakovost bivanja prebivalcev in okolja.

Pristojbino za zunanje stroške predpiše Vlada, če se ugotovi, da vozila na delu cestninskih cest povzročajo škodo okolju, ki je večja od povprečne škode na drugih delih cestninskih cest, kjer se pristojbina za zunanje stroške ne zaračunava. Pristojbina je prihodek državnega proračuna, ki se namenja ukrepom za izboljšanje delovanje prometnega sistema.

Socialni demokrati podpiramo rešitev vključevanja zunanjih stroškov prometa v cestnino po načelu " uporabnik plača", želeli pa bi si zlasti, da se tako zbrana sredstva namenijo za financiranje načinov prevozov, ki bodo bolj učinkoviti in prijaznejši okolju. 

Socialni demokrati smo v razpravi na odboru opozorili tudi na ne dovolj jasna določila predloga zakona o hranjenju podatkov, npr. slikovnih posnetkov in drugih evidenc podatkov. Predlagani amandmaji koalicije te nedoslednosti odpravljajo.

Po predlogu zakona nadzor nad vinjetnim sistemom opravljajo cestninski nadzorniki DARS, d.d., Policija in Finančna uprava RS, nad cestninjenjem tovornih vozil pa samo cestninski nadzorniki.

Glede višine glob za posamezne prekrške iz tega zakona ter predvideni odgovornosti odgovorne osebe pravne osebe in pravne osebe se Socialni  demokrati strinjamo s predlagateljem, da se tudi z višino globe čim bolj prepreči kršenje določb tega zakona in tako doseže specialni ter generalni preventivni učinek kaznovanja.

Kot navaja predlagatelj, dejstvo je, da voznik kot cestninski zavezanec načeloma ni zainteresiran za storitev prekrška v zvezi s plačilom cestnine, pri čemer ga mora pravni subjekt seznaniti s pravili cestninjenja in mu zagotoviti finančna sredstva, s katerimi bo plačeval cestnino.

Ob upoštevanju dejstva, da je možno plačati polovico izrečene globe v določenem času po pravnomočnosti odločbe, s katero je bila globa izrečena, so  v tem zakonu predpisane globe primerljive ali celo nižje v primerjavi s predpisanimi globami v  drugih državah članicah EU.

Socialni demokrati bomo Predlog zakona o cestninjenju podprli.

 

0.0
Zadnja posodobitev: 29. marec, 2015
Sorodne Novice: Ministrica Katič: "Novela zakona o kazenskem postopku uveljavlja pravno in pravično državo za vse." Obrambna ministrica Katič s pojasnili glede obravnave predloga zakona o obrambi v DZ Ministrica Andreja Katič predstavila predlog zakona o kritični infrastrukturi Socialni dmeokrati smo ZA novelo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerji Socialni demokrati predstavili osnutek Zakona o regulaciji konoplje Socialni demokrati predstavili stališče do reševanja begunske krize Stališče PS SD o Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Andreja Katič o Predlogu sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma ... Stališče PS SD k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih ... Andreja Katič o stališču PS SD k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozil
Andreja Katič DZ SD Zakon o cestninjenju

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

19-06-2020
Pozdravljeni! Potrebujete kredit? Na voljo smo vam,…
2-04-2020
Tukaj je analiza cen za razkuževanje večstanovanjskih…
8-03-2018
Zanima me če še je kakšna možnost da vam je ostalo…
5-09-2017
12-01-2017