NOVICE ObO SD Velenje

Andreja Katič o Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2015

0 Komentarji
1161
4-03-2015

Energetski zakon je prinesel bistveno povečano vlogo nacionalnega regulativnega organa, ki usmerja in nadzira izvajalce energetskih dejavnosti na področju elektrike in zemeljskega plina ter opravlja z zakonom določene naloge reguliranja izvajalcev energetskih dejavnosti na področju toplote in drugih energentov. Javna agencija Republike Slovenije za energijo kot regulativni organ ima okrepljeno neodvisno vlogo, zlasti v odnosu do Vlade, saj po novem nadzor nad njenim delom opravlja Državni zbor, ki tudi daje soglasje k programu dela ter finančnemu načrtu Agencije.

Javna agencija Republike Slovenije je že jeseni v lanskem letu vložila predlog programa dela ter finančni načrt za leto 2015, ki pa ga pristojni Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor ni sprejel. Poslanke in poslanci smo podali kar nekaj pripomb na seji matičnega delovnega telesa na omenjen dokument, zlasti smo želeli, da se natančneje opredelijo cilji in učinki, ki jih Agencija zasleduje s svojim delovanjem ter jasneje postavijo prioritete njenega dela v letu 2015. To bo omogočalo Državnemu zboru, da bo čez leto dni lažje presojalo o tem, kako uspešno je Agencija delovala v letošnjem letu.

Socialni demokrati smo v dosedanji razpravi izpostavili svoja pričakovanja, da je  najpomembnejše, da bo Agencija izvajala naloge in pooblastila regulatorja, ki bodo pomembno prispevali k odpiranju konkurence na trgu ponudnikov kakovostne električne energije, toplote, plina in goriv končnim uporabnikom tako, da bodo ti zanje plačali čim nižjo ceno.

Poleg izdaje splošnih aktov ter soglasij k aktom izvajalcev GJS je ključnega pomena vzpostavitev nadzora nad delovanjem trga in nadzora nad zakonitostjo. Predpisi EU širijo naloge regulativnega organa tudi na tržno področje energetike.

Med ključnimi cilji Agencije je tako zapisano:

  • stroškovno učinkovito spodbujanje varnih, zanesljivih in učinkovitih (prenosnih in distribucijskih) sistemov za električno energijo in zemeljski plin ter
  • doseganje največje koristi za odjemalce z zagotavljanjem učinkovitega delovanja trga in konkurenčnosti pogojev na tem trgu.

Dodatno so v poročilu predstavljeni ekonomski učinki delovanja Agencije.  Naj izpostavim samo nekatere:

Z nadzorom poslovanja operaterjev je Agencija v obdobju 2010-2013 zagotovila, da se je 120 milijonov evrov prihodkov, ki jih je ELES pridobil iz naslova dražb za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti, uporabilo za znižanje omrežnih tarif.

Agencija je na podlagi vzpostavljenega reguliranja s kakovostjo oskrbe v regulativnem obdobju 2011-2012 zaradi neizpolnjevanja minimalnih standardov neprekinjenosti napajanja v teh letih na področju distribucijskega omrežja znižala upravičene stroške sistemskega operaterja za okoli 0,5 milijona evrov.

Agencija je v začetku leta 2012 pristojno ministrstvo opozarjala na neustreznost opredeljenih referenčnih stroškov proizvodnje električne energije, ki vplivajo na višino podpore za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, predvsem v sončnih elektrarnah in bioplinarnah. Agencija je pripravila okvirni izračun stroškov proizvodnje električne energije v sončnih elektrarnah na podlagi dejanskih investicijskih vrednosti proizvodnih naprav, ki je pokazal dodatno zahtevo po znižanju referenčnih stroškov proizvodnje te energije, ki je osnova za določitev podpor.

Tako je ministrstvo na predlog Agencije dodatno znižalo podpore za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah. Izračunan prihranek tako pomeni 1,4 milijona evrov prihranka pri plačilih na letnem nivoju oz. okoli 20 milijonov evrov v celotnem obdobju vključenosti v podporno shemo.

In če se je ob ponovljeni razpravi na matičnem delovnem telesu razprava odvijala predvsem glede načrtovanih novih zaposlitev, Socialni demokrati menimo, da so načrtovane, sedaj tudi racionalizirane, zaposlitve upravičene zaradi novih nalog. 

Glede na to, da se v okviru podporne sheme OVE in SPTE prejemnikom podpor  letno dodeli med 140-150 milijoni evrov, torej do izteka sheme okoli 1,8 milijarde evrov, in da Agencija pri posameznih prejemnikih opaža odstopanja, načrtuje v letu 2015 na tem področju poostren nadzor.

Spomnimo se, v Poročilu o stanju na področju energetike za leto 2013 je navedeno, da so prispevki, potrebni za podpore za proizvodnjo električne energije na naravi prijazen način, s približno 300 odstotnim povečanjem tako rekoč poleteli v nebo. To je seveda povečalo končno ceno električne energije.In Agencija je že ugotovila nepravilnosti.

Agencija ocenjuje, da bi z intenzivnimi nadzori in izrečenimi ukrepi v primerih ugotovljenih odstopanj od predpisanih pogojev za dodelitev deklaracij oziroma podpor lahko prihranili med 0,3% do 2% sredstev, to je med 0,5 do 2,8 milijona eurov.  Agencija meni, da bi bilo to možno zagotoviti z intenzivnim nadzorom nad prejemniki.

Socialni demokrati bomo dali soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2015 in pričakujemo, da bo Agencija, kot je bilo poudarjeno na začetku, izvajala pooblastila regulatorja in nadzornika tako, da bodo končni uporabniki za zanesljivo oskrbo plačali čim nižjo ceno.

 

0.0
Zadnja posodobitev: 07. marec, 2015
Sorodne Novice: Andreja Katič: Čestitke ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra Svet za gospodarstvo SD Velenje opozarja na pravice delavcev ob prenehanju delovnega razmerja Andreja Katič: Dan zmage, ko je okupatorska vojska kapitulirala pred slovenskimi partizani Delavci pred kapitalom! Živel 1. maj! Očiščevalna akcija letos drugače SD Velenje se bomo tudi letos udeležili spomladanske čistilne akcije Mestne občine Velenje Ministrica Katič: "Novela zakona o kazenskem postopku uveljavlja pravno in pravično državo za vse." Analiza opravljenega dela v zadnjih osmih letih Kongres SD izvolil novo vodstvo stranke, podpredsednica postala Andreja Katič Predstavitev Andreje Katič - Cankarjeva ulica, ob 18. uri
Agencija za Energijo Andreja Katič Državni zbor Poslanska skupina SD

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..

19-06-2020
Pozdravljeni! Potrebujete kredit? Na voljo smo vam,…
2-04-2020
Tukaj je analiza cen za razkuževanje večstanovanjskih…
8-03-2018
Zanima me če še je kakšna možnost da vam je ostalo…
5-09-2017
12-01-2017