NOVICE ObO SD Velenje

Poslanka Andreja Katič na Vlado RS naslovila poslansko vprašanje

0 Komentarji
1193
5-12-2014

V petek, 5. 12. 2014, je poslanka Andreja Katič na Vlado Republike Slovenije naslovila poslanska vprašanja glede tveganja za unovčitev državnega poroštva.

V Termoelektrarni Šoštanj d.o.o. (TEŠ) je v zaključku izvedba izgradnje nadomestnega bloka 6, s katerim bomo tudi v prihodnje zagotavljali stabilen in zanesljiv vir električne energije. V projekt je vseskozi, posredno ali neposredno vključenih veliko različnih akterjev, med njimi smo tudi izvoljeni predstavniki, ki smo dolžni bdeti nad skrbnim ravnanjem z državno lastnino.

Država Republika Slovenija je z »Zakonom o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 mio EUR, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj« izdala poroštvo za obveznosti TEŠ iz posojila, ki ga je TEŠ najela pri Evropski investicijski banki (EIB) za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v TEŠ v znesku 440 milijonov EUR glavnice s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški posojila. To pomeni, da v primeru, če TEŠ ne bo poravnavala svojih veljavnih in zapadlih obveznosti iz posojila, jih mora namesto TEŠ oz. HSE na pisni poziv EIB plačati Republika Slovenija.

Pred podpisom poroštvene pogodbe sta takratni direktor TEŠ Simon Tot in minister pristojen za finance, dr. Janez Šušteršič, sklenila pogodbo o načinu in pogojih zavarovanja poroštva Republike Slovenije, s katero se je sklenilo zavarovanje poroštva in dogovorilo o medsebojnih pravicah in obveznostih  Poroka in TEŠ, ki bodo izhajali iz poroštva.

Prav tako so takratni direktor TEŠ Simon Tot, minister pristojen za energetiko, Zvonko Černač in minister pristojen za finance,  dr. Janez Šušteršič, sklenili pogodbo o ureditvi razmerij v zvezi s projektom postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v TE Šoštanj, s katero so se določili okviri izvedbe tega projekta.

Do sedaj so bila v zvezi z viri za financiranje projekta izdana naslednja poroštva in zavarovanja:

  • HSE je glavnemu dobavitelju družbi Alstom izdal starševsko garancijo za izpolnitev vseh obveznosti TEŠ po pogodbi o postavitvi bloka 6, ki jo je TEŠ sklenil z Alstomom; 
  • Republika Slovenija je izdala poroštvo ElB banki za izpolnitev obveznosti TEŠ po posojilni pogodbi v višini 440 mio EUR, ki jo je TEŠ sklenil z EIB banko;
  • HSE je izdal poroštvo za izpolnitev 80% obveznosti po posojilni pogodbi v višini 200 mio EUR, ki jo je TEŠ sklenil z EBRD banko in poroštvo za izpolnitev 80 % obveznosti po pogodbi med TEŠ in komercialnimi bankami, ki so izdale garancijo po posojilni pogodbi v višini 110 mio EUR, ki jo je TEŠ sklenil z EIB banko;
  • TEŠ je za izpolnitev preostalih 20% vrednosti do bank, navedenih v prejšnji alineji, zastavil vse terjatve iz prodaje električne energije po dolgoročni pogodbi, sklenjeni med družbami HSE, TEŠ in PV. Glede na vse navedeno se za dokončanje projekta in nemoteno odplačevanje obveznosti do posojilodajalcev pojavljajo določena tveganja, ki lahko bistveno vplivajo na državni proračun, v katerega sicer TEŠ redno vplačuje obveznosti, ki izhajajo iz danega poroštva in sicer v višini cca. 5 mio EUR letno.

Tveganja in posledice, ki lahko izhajajo iz tega je seveda potrebno pravočasno prepoznati in se na njih primerno odzvati, predvsem z namenom, da bo družba TEŠ sposobna odplačevati vse pogodbene obveznosti in da ne pride do unovčitve kakršne koli garancije, kar bi v končnih posledicah lahko negativno vplivalo na državni proračun.

Najpomembnejše so vsekakor pogodbene zaveze, ki jih imata TEŠ in HSE do bank posojilodajalk (predvsem EBRD in EIB). Kakršni koli negativni učniki na poslovanje TEŠ in skupine HSE, kot tudi kršenje katerekoli zaveze brez predhodnega soglasja bank, lahko slednje prisilijo v to, da unovčijo državno poroštvo. Sedanje vodstvo HSE več kot dve leti vodi skupino HSE, zato se predvideva, da so tovrstna tveganja prepoznana, prav tako pa, da so sprejeti ukrepi, s katerimi se bodo odpravile negativne posledice, ki izhajajo iz tega.

Menim, da smo dolžni storiti vse potrebno, da ne pride do unovčitve omenjenega državnega poroštva, zato se na vas obračam z naslednjimi vprašanji:

Katera so največja prepoznana tveganja, ki imajo lahko za posledico unovčitev državnega poroštva?
Kakšne aktivnosti in ukrepe je izvedel HSE do sedaj in kakšni so predvideni bodoči ukrepi za preprečitev unovčitve državnega poroštva?
Glede na dane zaveze do bank posojilodajalk me zanima, kakšen vpliv imajo s strani HSE priznana prodajna cena električne energije in cena emisijskega CO2 kupona za TEŠ, končna vrednost investicije blok 6 in datum končanja te investicije (PAC datum), priznana cena premoga iz Premogovnika Velenje za TEŠ na odločitev bank posojilodajalk o unovčitvi državnega poroštva?
Ali menite, da predstavlja s strani HSE spreminjanje cene električne energije in cene premoga v škodo TEŠ kršitev pogodbenih zavez do bank posojilodajalk?
0.0
Zadnja posodobitev: 08. januar, 2015
Sorodne Novice: Andreja Katič: Čestitke ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra Evropska poslanka in voditeljica Socialnih demokratov Tanja Fajon na obisku v Velenju Andreja Katič: Dan zmage, ko je okupatorska vojska kapitulirala pred slovenskimi partizani Svetniško vprašanje v zvezi s preplastitvijo ceste na relaciji Jurko-Podpečan Ministrica Katič: "Novela zakona o kazenskem postopku uveljavlja pravno in pravično državo za vse." Kongres SD izvolil novo vodstvo stranke, podpredsednica postala Andreja Katič Predstavitev Andreje Katič - Cankarjeva ulica, ob 18. uri [NAPOVED] Predstavitev Andreje Katič, Jana Škoberneta in Aleksandre Vasiljević na VTV televiziji Predstavitev Andreje Katič - Kardeljev trg, ob 17. uri Predstavitev Andreje Katič in Jana Škoberneta - ploščad ob Kidričevi cesti (nasproti Tržnice)
Andreja Katič
19-06-2020
Pozdravljeni! Potrebujete kredit? Na voljo smo vam,…
2-04-2020
Tukaj je analiza cen za razkuževanje večstanovanjskih…
8-03-2018
Zanima me če še je kakšna možnost da vam je ostalo…
5-09-2017
12-01-2017