Lokalne volitve 2022

Peter Dermol, kandidat za župana Mestne občine Velenje
Lista kandidatk in kandidatov za občinski svet Mestne občine Velenje

Kandidat za župana Mestne občine Velenje
Peter Dermol

Janja Rednjak

Za menoj je dveletno obdobje županovanja. Zelo ponosen sem na opravljeno delo in predvsem na dobro sodelovanje z vami.
Pri svojem delu sem želel zajeti čim širšo javnost in vas, dragi občanke in občani, čim bolj vključiti v delovanje naše lokalne skupnosti. Ker ste pomembni!

Prepričan sem, da imamo dobro srce in pravo energijo, da začrtano tudi uresničimo.

image

O meni

Rojen sem 26. 1. 1978 in od rojstva živim v Velenju. Šolal sem se na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, kjer sem zaključil univerzitetni študijski program Elektrotehnika, smer Avtomatika. Svoje prve delovne izkušnje sem nabiral v Termoelektrarni Šoštanj, d. o. o., kjer sem bil zaposlen od leta 2006 do leta 2014. Med letoma 2013 in 2014 sem bil direktor omenjene družbe. Leta 2015 sem nastopil funkcijo podžupana Mestne občine Velenje, katero sem opravljal do izvolitve za župana na nadomestnih volitvah 11. oktobra 2020. Sem podpredsednik Združenja mestnih občin Slovenije, član Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija in član Upravnega odbora Kluba podjetnikov SAŠA regije.


»S srcem in energijo. Za Velenje.«

GREMO SKUPAJ NAPREJ V NOVE ZMAGE! ZA MESTO S SRCEM IN ZA VAS – SRČNE LJUDI!

Image Description

Spoštovani Velenjčanke in Velenjčani,

za menoj je dveletno obdobje županovanja. Zelo ponosen sem na opravljeno delo in predvsem na dobro sodelovanje z vami. Pri svojem delu sem želel zajeti čim širšo javnost in vas, dragi občanke in občani, čim bolj vključiti v delovanje naše lokalne skupnosti. Ker ste pomembni!

Uspešno smo realizirali začrtane projekte in programe ter naše mesto postavili visoko na piedestal v naši državi in Evropski uniji. To dokazujejo tudi mnoge prestižne nagrade, ki smo jih prejeli na mednarodni ravni.

Skozi naše sodelovanje in uresničevanje projektov, programov smo prepoznali številne potenciale in priložnosti, ki jih imamo v naši skupnosti ter jih želimo izkoristiti v dobro razvoja našega mesta. Pomemben je tako infrastrukturni kot družbeni razvoj za vsakega izmed nas.

Volilni program podaja rešitve za vsa področja našega življenja na način, da bodo priložnosti izkoriščene v dobrobit naše skupnosti. V dobro vseh vas, spoštovani občanke in občani!

Brez vas ne bi bilo preteklosti. Prav tako tudi ne prihodnosti, zato vas prijazno vabim, da tudi jutri skupaj soustvarjamo podobo našega mesta, ohranjamo pozitivne družbene vrednote ter poskrbimo za dobro prihodnost vsakega posameznika.

Prepričan sem, da imamo dobro srce in pravo energijo, da začrtano tudi uresničimo.

Prijazno vas prosim, da se v nedeljo, 20. novembra, udeležite volitev in me podprete pod številko 3 ter mojo listo Socialnih demokratov pod številko 8.

PROGRAM KANDIDATA ZA ŽUPANA PETRA DERMOLA

GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRESTRUKTURIRANJE

CILJA
- Ustvariti vsaj 1.000 novih delovnih mest.
- Obnoviti daljinski sistem ogrevanja in postopno nadomeščati toplotno energijo z obnovljivimi viri.
KAKO?
- Razširili bomo Poslovno cono Stara vas in uredili 1. fazo Poslovne cone Pesje.
- Zgradili bomo industrijsko-tehnološki park kot podporo mladim razvojnim podjetjem.
- Prenovili bomo Staro elektrarno v industrijsko-izobraževalni park Center prihodnosti.
- Ustanovili bomo Center za pravičen prehod.
- Podpiramo projekte gospodarstva SAŠA regije, ki so bili prepoznani kot strateški projekti za prestrukturiranje.
- Podpirali bomo zagonska podjetja, mala in srednje velika podjetja ter obrtnike.
- Podpirali in ustvarjali bomo okolje za razvojne projekte in raziskovalno dejavnost za prebojne inovacije.
- Na toplovodnem sistemu bomo znižali izgube in ga prilagodili za obnovljive vire energije.
- Izvedli bomo prvo fazo zelene preobrazbe daljinskega sistema.
- Energetsko bomo sanirali javne stavbe in namestili sončne elektrarne.
- Odprli bomo energetsko pisarno, s katero bomo občanom pomagali pri energetski sanaciji stanovanjskih objektov.
- Spodbujali bomo gospodarske dejavnosti na podeželskih območjih.

TURIZEM

CILJI
- Razvoj 5-zvezdičnih butičnih produktov.
- Razvoj družinskega turizma, pohodništva, kolesarjenja, podeželja in festivalskega ter športnega turizma.
- Digitalizacija turistične ponudbe.
- Promocija lokalnih ponudnikov in turističnih kmetij.
KAKO?
- Nadaljevali bomo z razvojem Velenjske plaže.
- Privabljali bomo ponudnike dodatnih turističnih in športnih storitev (npr. Wake park na jezeru).
- Pristopili bomo k pripravi projekta Paleo park ob jezerih.
- Privabljali bomo investitorje, ki bodo zagotovili dodatne nočitvene kapacitete.
- Okrepili bomo festivalsko in družabno dogajanje v središču mesta, Starem Velenju in na Visti.
- Pristopili bomo k pripravi projekta Grajska vzpenjača.
- Uredili bomo označevanje turističnih kmetij.

STANOVANJSKA POLITIKA

CILJ
- Zgraditi vsaj 400 novih stanovanj za vse generacije.
KAKO?
- Zgradili bomo novo naselje na območju zelenice za Pošto.
- Podpirali bomo vlagatelje v stanovanjske gradnje.
- Nadaljevali bomo z ukrepi za reševanje prvega stanovanjskega izziva za mlade.
- Aktivno bomo podpirali vgradnjo dvigal v večstanovanjskih stavbah.
- Objavili bomo nove razpise za dodelitev neprofitnih stanovanj za vse generacije.
- Posebno pozornost bomo namenili zagotovitvi stanovanj, prilagojenih gibalno oviranim osebam.
- Zagotovili bomo dodatne bivalne enote za intervencijsko reševanje stanovanjskih težav.

IZOBRAŽEVANJE

CILJI
- Še naprej zagotavljati dostopen vrtec vsem otrokom.
- Izboljševati pogoje za delo izobraževalnih ustanov.
- Spodbujati k preoblikovanju izobraževalnih programov za potrebe gospodarstva.
KAKO?
- Energetsko bomo sanirali potratne šole in vrtce ter zagotovili dodatne prostorske kapacitete.
- Pristopili bomo k izgradnji novega vrtca v Škalah.
- Nadaljevali bomo s projektom izgradnje večnamenskega doma v Šentilju (OŠ in vrtec).
- Zgradili bomo prizidek Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje.
- Zagotovili bomo dodatne prostore za Fakulteto za energetiko ter spodbujali širitev izobraževalnih programov.
- Zavzemali se bomo za izgradnjo novega dijaškega oz. študentskega doma.
- Zavzemali se bomo za sistemske izboljšave na področju socialne aktivacije in integracije ranljivih skupin.

ZDRAVSTVO

CILJI
- Doseči sistemske izboljšave za primarno zdravstvo na ravni države.
- Zagotavljati ustrezno dostopnost do zdravstvene oskrbe.
- Dvigniti stopnjo zaupanja javnosti v zdravstveno oskrbo.
KAKO?
- Sprejeli bomo dodatne ukrepe za pridobitev dodatnega zdravstvenega kadra.
- Nadgrajevali bomo nadstandardne storitve (delovna terapija na domu, dežurna zobozdravstvena služba čez vikend, nadomestna ambulantna).
- Vlagali bomo v opremo za zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe.
- Energetsko bomo sanirali in zagotovili dodatne prostore v traktu A Zdravstvenega doma Velenje.
- Zavzemali se bomo za uvedbo dodatnih specialističnih ambulant.

SOCIALNA VARNOST

CILJ
- Zagotavljati socialno varnost ranljivih skupin ljudi.
KAKO?
- Ohranili bomo programe znotraj socialne košarice (denarne pomoči, brezplačne storitve, pomoč na domu, zavetišče za brezdomce, brezplačni topli obroki, plačevanje položnic brez provizije, sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov …).
- Z ukrepi bomo blažili energetsko revščino.
- Zagotovili bomo nadomestne prostore za brezdomne osebe.
- Nudili bomo pomoč in svetovanje za zaščito pravic delavcev.

ŠPORT

CILJA
- Nadaljevati z vlaganji v športno infrastrukturo.
- Mlade spodbujati k športnim aktivnostim.
KAKO?
- Zgradili bomo Urbani park. - Začeli bomo s preureditvijo mestnega stadiona.
- V zimskem času bomo na mestnem stadionu pokrili 60-metrsko stezo iz tartana.
- Finančno bomo podpirali športne klube in društva ter izvajalcem letnega programa športa zagotavljali brezplačno uporabo prostorov v lasti MOV.
- Zagotavljali bomo dodatno športno infrastrukturo za sezonske športe (drsališče, sankališče, proga za tek na smučeh idr.).
- Financirali bomo izvedbo projektov za mlade (Naučimo se smučati, Naučimo se plavati, Mednarodne igre šolarjev, Vrtci na smučeh, športni tabori).
- V Krajevni skupnosti Gorica bomo uredili Športni park Lipa.
- Sofinancirali bomo izgradnjo planinskega doma na Paškem Kozjaku.

KULTURA

CILJA
- Ustvarjati kakovostne pogoje za realizacijo kulturnih programov.
- Razvijati alternativno kulturno dejavnost.
KAKO?
- Nadgradili bomo vsebine Pikinega festivala.
- Netržne dogodke bomo organizirali v mestnem središču, tržno dejavnost pa usmerjali na območje Viste in drugih prireditvenih prostorov.
- Vzpostavili bomo Center ljubiteljske kulture.
- Skrbeli bomo za naravno in kulturno dediščino ter spomenike.
- Za mlade neuveljavljene glasbene skupine bomo zagotovili nadomestni objekt, t. i. Hišo bendov.
- Pristopili bomo k izgradnji prireditvenega prostora Graška Gora.

PROMET

CILJI
- Nadalje urejati mirujoči promet.
- Postopno preusmeriti tovorni promet iz mestnega središča.
- V strnjenih naseljih sprejeti ukrepe za povečanje varnosti pešcev, omejiti vožnjo enoslednih vozil ter povečati nadzor.
- Zahtevati obnovo državne prometne infrastrukture.
- Podpirati čimprejšnjo izgradnjo 3. razvojne osi.
KAKO?
- Parkirišča pred stanovanjskimi bloki bodo prioritetno namenjena stanovalcem in ranljivim skupinam, dnevne migrante bomo preusmerjali v garažne hiše.
- V soglasju s stanovalci bomo širili območja modrih con.
- Skupaj z državo bomo pristopili k rekonstrukciji podvoza pri Esotechu.
- Na območju Krajevne skupnosti Pesje bomo podpirali postavitev protihrupne ograje.
- Izvajali bomo kategorizacijo občinskih cest in skrbeli za njihovo vzdrževanje ter obnovo.
- Pripravili bomo prometno študijo, na osnovi katere bomo lahko sprejeli dodatne ukrepe za večjo varnost in pretočnost prometa.
- Širili bomo mrežo električnih polnilnic na javnih površinah.
- Zavzemali se bomo za realizacijo projekta Brezplačen mestni potniški promet na vodik.
- Širili bomo mrežo kolesarskih poti in sistema Bicy.
- Sofinancirali bomo obnove državnih cest (Šaleška, Kidričeva, Škalska …).

KAKOVOST BIVANJA

CILJI
- Ohranjati visoko kakovost bivanja.
- Zagotoviti večjo dostopnost do javnih dobrin na primestnih zaselkih.
- Še naprej zagotavljati okrepljen in učinkovit sistem zaščite in reševanja.
KAKO?
- Pristopili bomo k obnovi Stantetove ulice, Cankarjeve ceste in ploščadi pred domom kulture.
- Zgradili bomo novo mestno tržnico.
- Z nadstandardno opremo bomo nadgrajevali otroška in športna igrišča.
- Še naprej bomo zagotavljali prostore za društvene dejavnosti.
- Podpirali bomo prostovoljna gasilska društva in delovanje javnega zavoda Poklicna gasilska enota.
- Pristopili bomo k izgradnji novega Centra za reševanje za potrebe gasilskih enot in ostalih reševalnih služb.
- Uredili bomo pasji park in senzorični park za pse.
- Nadaljevali bomo z umeščanjem podzemnih zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov.
- Nadaljevali bomo z urejanjem komunalne infrastrukture.
- Postopno bomo širili mrežo postaj Bicy tudi na primestnih območjih.
- Zagotovili bomo dodatne površine za vrtičke na območju Krajevne skupnosti Bevče.
- Vzpostavili bomo enotno digitalno platformo za pametno mesto Velenje.
- Pomagali bomo pri gradnji širokopasovnega optičnega omrežja.